Aktualności

Spisz się, bo liczysz się dla Polski!1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyliNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest,jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dlaprzyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy znas.Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dziękispisom władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji i danych niezbędnych dopodejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce tego rodzajuprzedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało współczesny spis powszechny, była„Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji SejmuCzteroletniego. Jak można domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domywyposażone w komin.Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniuniepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów, aleze względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało się go zorganizować dopiero w 1921roku.„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mlnosób. Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy(15%).Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stuleciepierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.Spisać musi się KAŻDY!Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowispisowemu podlegają: Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejscezameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe)w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektachzbiorowego zakwaterowania, cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względuna to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniachniebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy niewymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę, osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenianiebędące mieszkaniami.W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.Dlaczego spis jest tak ważny?Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski,wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna dlasprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań wprzestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych.Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, alejednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu iuwagi mieszkańców .

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć doplanowania i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej,mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej.Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania orazlokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomiekraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowemieszkańców i organizować połączenia w regionie.Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuacjędemograficzną polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniomzwiązanym z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemustarzeniu się naszego społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie dające pełny obraz poziomuwykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy narodowości.Najlepiej przez Internet – w domu lub w UrzędzieNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich spisówludności, w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy. W tensposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwościelektronicznego załatwiania spraw urzędowych.Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawetnocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końcaspisu.

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Wkażdej gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyćna wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniejzadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.Rachmistrz osobiście lub telefonicznieZ osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na tereniewojewództwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzamiprzeszły specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę zachowania tajemnicystatystycznej – nie wolno im pod żadnym pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczaswywiadów spisowych.Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni itelefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencjirachmistrzów.

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i niemożemy już poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto jak najszybciejskorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie.Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizoryW trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczędności czyposiadanych kosztowności. Również w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIEBĘDZIE pytań o wartość nieruchomości.Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawasprawdzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament.Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi wformularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić.

Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej UrzęduStatystycznego w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dowygrania!Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.