Regulaminy, rodo

Klauzula informacyjna dla czytelników o ochronie danych osobowych

Regulamin

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestGminna Biblioteka

Publiczna w Młynarzach, adres: ul. Ostrołęcka 7, 06-231 Młynarze;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: bibliotekamlynarze@wp.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- tj. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach orazustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystykach publicznych, w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody – w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach,spotkaniach autorskich;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymiadministrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresuochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych dopaństwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibieadministratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego w sprawie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowaniai kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnychdoarchiwówpaństwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowanialub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organunadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa;

4) podanie danych osobowych w celu powiadomieniach o nowościachczytelniczych, organizowanych imprez, konkursach, spotkaniach autorskich jestdobrowolne;

5) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciuo Państwa dane osobowe.

Inspektor Danych Osobowych: Angielika Skowera

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji Biblioteka Publiczna w Łomiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bibliotekamlynarze.pl Data publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 20.12.2019 Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021 Dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt: Email: bibliotekamlynarze@wp.pl Telefon: + 48 29 768 01 49 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zmiana rozmiaru strony Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok

U C H W A Ł A Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 listopada 2020 roku

W sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1479), uchwala się co następuje:

§ 1.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach stanowiący załącznik do Uchwały Nr V/21/92 Rady Gminy w Młynarzach z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młynarze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Łukasz Suski

Załącznik do Uchwały Nr XVI/113/2020

Rady Gminy Młynarze z dnia 27 listopada 2020 r „ Załącznik do Uchwały Nr V/21/92 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 lipca 1992 r.

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MŁYNARZACH Rozdział I Postanowienia ogólne. § 1.

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U z 2020 r. poz. 194), 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2019 r. poz.1479) , 3) aktu o utworzeniu biblioteki- Uchwały Nr V/21/92 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach, 4) niniejszego Statutu.

 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. § 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Młynarze. § 3. 1.Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Młynarze, a terenem działania obszar Gminy Młynarze.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną.
 3. Pełna nazwa Biblioteki brzmi : Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach.
 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 5. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim, realizująca zadania biblioteki powiatowej.

§ 4.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora.

§ 5.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Młynarze.

Rozdział II Cele i zadania § 6.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów nauki, kultury polskiej i światowej.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej zwłaszcza z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 4) popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku poprzez prowadzenie różnych form działalności uwarunkowanej potrzebami środowiska i możliwościami realizacyjnymi biblioteki (m.in. wystawki książek, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, imprezy biblioteczne), 5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami, towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, 6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 7) modernizacja Biblioteki, 8) podejmowanie działań w celu promocji Biblioteki i Gminy Młynarze.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8.

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz: 1) organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, a w szczególności odpowiada za działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową, 2) przedstawia Organizatorowi półroczne i roczne sprawozdanie z merytorycznej i finansowej działalności Biblioteki.

2.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni oraz specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

 1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Młynarze na podstawie obowiązujących przepisów. § 9. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach. § 10. Wynagrodzenie dla Dyrektora Biblioteki ustala Wójt Gminy Młynarze.

§ 11. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, który opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Młynarze działającego w imieniu Organizatora.

§ 12. Biblioteka używa pieczęci: 1) okrągłej do sygnowania zbiorów – w otoku pełna nazwa Biblioteki, 2) podłużnej zawierającą pełną nazwę, adres siedziby, NIP.

Rozdział IV Majątek i finanse Biblioteki. § 13. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury. § 14.

 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Młynarze, dotacji celowych, darowizn, przychodów własnych i z innych źródeł.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora w drodze zarządzenia z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Plan finansowy może ulec zmianie w trakcie roku kalendarzowego, o czym należy powiadomić Wójta Gminy Młynarze.

4.Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy Młynarze w terminie do 15 października. 5.Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Młynarze. § 15. Dyrektor corocznie w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Młynarze. § 16.

 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.2
 2. Opłaty mogą być pobierane za usługi w granicach obowiązujących przepisów. § 17. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin wypożyczalni i czytelni, opracowany i wprowadzony w drodze zarządzenia Dyrektora Biblioteki. § 18. Biblioteka ma prawo zbywać bezpłatnie lub odpłatnie nieprzydatne materiały biblioteczne, dublety książek. Środki uzyskane ze sprzedaży służą realizacji celów statutowych. Rozdział V Zasady dokonywania zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej § 19. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia .”.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Łukasz Suski